header photo

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów w roku 2019/2020.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola

od 25 lutego do 15 marca 2019r.

od 21 maja do 8 czerwca 2019r.

2.

Weryfikacja przez komisje wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 marca do 22 marca 2019r.

od 5 do 6 czerwca 2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27 marca 2019r.

11 czerwca 2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 10 kwietnia 2019r.

do 18 czerwca 2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

15 kwietnia 2019r.

25 czerwca 2019r.

Informacja o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów w roku szkolnym 2018/2019.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość punktową:

1) Dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci.
2) Dzieci z niepełnosprawnością.
3) Dzieci matki lub ojca niepełnosprawnego.
4) Dzieci obojga rodziców niepełnosprawnych.
5) Dzieci, których rodzeństwo jest niepełnosprawne.
6) Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących.
7) Dzieci objęte pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość – 10 pkt

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się II etap rekrutacji, gdzie brane są pod uwagę kryteria określone przez Gminę Sulechów. Każde kryterium ma inną wartość punktową.

Kryteria brane pod uwagę na  drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

Dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym. Rodzic pracujący zawodowo lub uczący się w trybie dziennym samotnie wychowujący dziecko

20

- zaświadczenie z zakładu pracy od każdego z rodziców,

 

- w przypadku samozatrudnienia oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

- zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów

2.

Dziecko posiadające rodzeństwo ubiegające się o przyjęcie do tego samego przedszkola

6

wniosek o przyjęcie do przedszkola

3.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

4

oświadczenie rodzica o korzystaniu dziecka z przedszkola powyżej 5 godzin dziennie

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Skrzynka Zaufania Szkoła Pilotażu Programowania
Strona BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Facebook Szkoły Podstawowej nr 1
Projekty Unijne i inne
Certyfikat portalu Kidprotect
I miejsce w konkursie VI 2005 w kategorii Strony edukacyjne
I miejsce w konkursie IX 2002


Przydatne linki

Gmina Sulechów
SDK

Pogoda dla:
   Sulechowa
   Zielonej GóryLicznik Odwiedzin

monitoring pozycji