header photo

System oceniania wg średniej ważonej

w Szkole Podstawowej nr 1

im. gen. Józefa Bema w Sulechowie

 

Średnia ważona ocen

 

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/końcoworocznej w klasach IV-VIII jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę. System ten pozwala w sposób jednoznaczny wystawić ocenę śródroczną
i końcoworoczną. Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny
i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych ocen. Przyjęcie w szkole WZO opartego na ocenianiu uczniów w kategoriach wagi wystawianej oceny ma na celu:

–      ujednolicenie systemu oceniania

–      podwyższenie jakości oceniania

–      motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy

 

System oceniania za pomocą średniej ważonej ocen jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie.

 

  1. 1. Obliczanie oceny śródrocznej/ końcoworocznej odbywa się według następującego algorytmu:

 

gdzie:

a - suma ocen wagi 5

b - suma ocen wagi 4

c - suma ocen wagi 3

d - suma ocen wagi 2

e - suma ocen wagi 1

n5 -ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 5

n4 - ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 4

n3 - ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 3

n2 - ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 2

n1 - ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 1

  1. 2. Każda ocena cząstkowa , którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę:

Waga 5 - praca klasowa, test z całego działu, samodzielne wypracowanie na lekcji, osiągnięcia
w konkursach przedmiotowych (tytuł laureata, finalisty, I-III miejsce, wyróżnienia) i zawody sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim i rejonowym, realizacja działań artystycznych 
na rzecz szkoły, zaangażowanie i aktywność fizyczna na lekcji,

 

Waga 4 -  osiągnięcia w konkursach gminnych, międzyszkolnych; reprezentowanie szkoły
w zawodach sportowych, testy i sprawdziany sprawdzające umiejętności  i wiadomości z dyscyplin sportowych objętych programem nauczania, realizacja i prezentacja projektu, sprawdzian z części działu

 

Waga 3 - kartkówka (1-3 tematów), osiągnięcia w konkursach szkolnych (I-III miejsce, wyróżnienia), rozwiązanie zadania problemowego, odpowiedź ustna, dyktando, karta pracy, zadanie wykonane na lekcji, zadanie praktyczne na lekcji,  praca z tekstem źródłowym,

 

Waga 2 -   aktywność na lekcji, zestawy zadań, wykonanie pomocy dydaktycznych , pracy na rzecz szkoły w ramach przedmiotu, recytacja, czytanie,

 

Waga 1 - praca w grupach, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, zadanie domowe, prezentacja referatu, systematyczny udział w zajęciach dodatkowych, doświadczenia.

 

Kolor zapisu poszczególnych wag został ustalony w następujący sposób:

 

Waga 5 – kolor czerwony

Waga 4 – kolor niebieski

Waga 3 – kolor zielony (prace pisemne), kolor pomarańczowy (wypowiedzi ustne)

Waga 2 – kolor żółty

Waga 1 – kolor szary

 

W trakcie roku szkolnego nowe wagi ocen i nowe kategorie nie będą wprowadzane

Wyniki testów diagnostycznych nie są wliczane do średniej.

 

 

 

 

  1. 3. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków ,, +” i ,,-”, przy­po­rząd­ko­wując im odpowiednie wartości według skali:

 

ocena

wartość

6

6,0

5+

5,5

5

5,0

5 -

4,75

4+

4,5

4

4,0

4 -

3,75

3+

3,5

3

3,0

3 -

2,75

2+

2,5

2

2,0

1

1,0

 

  1. 4. Na ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie. Ocena końcoworoczna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych w całym roku szkolnym.

  1. 5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są pełne.

  1. 6. Każdy uczeń powinien z każdego przedmiotu otrzymać w semestrze co najmniej 3 oceny cząstkowe i nie mniej niż podwojoną ilość lekcji tego przedmiotu w tygodniu.

  1. 7. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wag.

  1. 8. Oceny śródroczne/ końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg następującego schematu:

 

–      celujący- średnia ważona 5,31 i więcej

–      bardzo dobry - średnia ważona 4,51-5,30

–      dobry - średnia ważona 3,51-4,50

–      dostateczny - średnia ważona 2,51-3,50

–      dopuszczający - średnia ważona 1,51-2,50

–      niedostateczny - średnia ważona 1,50 i mnie

 

  1. 9. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodnie z zaleceniami poradni.

10. Oceny z prac pisemnych ustala się według skali procentowej z możliwej do uzyskania ilości punktów:

a) stopień celujący - min., 95% + dodatkowe zadanie lub 100% ( tylko testy wagi 5)

b) stopień bardzo dobry - min. 85%

c) stopień dobry - min.70%

d) stopień dostateczny - min. 50%

e) stopień dopuszczający - min.33%

f) stopień niedostateczny - poniżej 33%

11. Prace klasowe, testy wagi 5 są obowiązkowe. Jeśli uczeń nie dopełnił tego obowiązku, średnia ocen śródrocznych bądź końcoworocznych zostanie obniżona  o 0,4 za każdym razem. W przypadku nieobecności ucznia podczas planowanej formy sprawdzającej wiedzę nauczyciel wpisuje w dzienniku ,, -” z komentarzem ,,Do zaliczenia”. Taki wpis jest równoznaczny z koniecznością zaliczenia materiału w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Po zaliczeniu materiału ,, -” zostanie zastąpiony oceną.

12. Uczeń, który otrzyma z zapowiedzianej pracy pisemnej wagi 5 ocenę niedostateczną musi ją poprawić  w ciągu 2 tygodni od otrzymania tej oceny. Jeśli nie był obecny na pracy pisemnej , musi ją napisać w terminie 2 tygodni od przyjścia do szkoły.

13. Uczeń, który przychodzi do szkoły w dniu sprawdzianu po nieobecności co najmniej 2-tygodniowej ( usprawiedliwionej nieobecności) , może uzgodnić z nauczycielem inny termin napisania sprawdzianu.

14. Każdorazowy brak zadania domowego zostanie odnotowany w dzienniku z zapisem ,,bz” i  powoduje obniżenie średniej oceny śródrocznej i końcoworocznej o 0,1. Jeśli uczeń odrobi zadanie domowe w terminie ustalonym przez nauczyciela brak zadania zostanie poprawiony na znak ,,+”  i nie skutkuje obniżeniem średniej.

15. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku prac poprawianych obie oceny wlicza się do średniej.

 

 

 

 

 

Skrzynka Zaufania Szkoła Pilotażu Programowania
Strona BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Facebook Szkoły Podstawowej nr 1
Projekty Unijne i inne
Certyfikat portalu Kidprotect
I miejsce w konkursie VI 2005 w kategorii Strony edukacyjne
I miejsce w konkursie IX 2002


Przydatne linki

Gmina Sulechów
SDK

Pogoda dla:
   Sulechowa
   Zielonej GóryLicznik Odwiedzin

monitoring pozycji