header photo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. GEN. J. BEMA

W SULECHOWIE

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (opublikowane w Dz.U. Nr 156, poz. 1046) wprowadzającego zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ustala się szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb i zasady jej ustalenia oraz tryb odwołania.

Ocena zachowania

1. Śródroczna i roczna cena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

1) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku podliczenia punktów zdobytych w trakcie semestru .

3. Uczeń, rodzice mają prawo wystąpić o uzyskanie wyższej oceny niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.

4. Ocena zachowania roczna w klasach I-III jest oceną opisową. Oceny zachowania roczne, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej do ósmej , ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

Zasady punktowego systemu oceniania zachowania w klasach IV-VIII

W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne (tab. 2,3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab. 1).

Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 150 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów można powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania.

Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele- organizatorzy konkursów przedmiotowych zobowiązani są do odnotowywania udziału ucznia w konkursach wraz z odpowiednią liczbą punktów w dzienniku. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania.

Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec okresu sumę punktów. Ocena roczna z zachowania jest średnią arytmetyczną punktów z obu okresów.

Tabela 1

ZACHOWANIE

PUNKTY

wzorowe

221 i więcej

bardzo dobre

171-220

dobre

125-170

poprawne

75-124

nieodpowiednie

24-74

naganne

23 i mniej

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

Tabela 2 Uczeń otrzymuje dodatnie punkty za:

 

Punkty dodatnie

Ilość

Częstotliwość

oceny

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1.

Uczeń jest zawsze systematyczny, sumienny, przygotowany do zajęć

10-30

Na koniec okresu

2.

Aktywny i systematyczny udział w kołach zainteresowań, w zajęciach wyrównawczych działających w szkole.

10

20

Na koniec okresu

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

1.

Konkursy przedmiotowe i sportowe z podziałem na szczeble:

szkolne:

miejsca 1 -3

powyżej 50%

 

 

15

10

Każdorazowo
po konkursie

2.

Konkursy przedmiotowe i sportowe z podziałem na szczeble (oraz pozaszkolne po okazaniu stosownego dokumentu):

gminne, powiatowe, rejonowe:

udział

powyżej 50%

awans do etapu wojewódzkiego

 

 

 

5

15

30

Każdorazowo
po konkursie

 

4.

Konkursy ogólnopolskie:

Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych i sportowych

 

50

Każdorazowo
po konkursie

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

1.

Pomoc, udział w organizacji imprez szkolnych(apele, akademie)

- pomoc

- czynny udział

 

5

10-30

Za każdą imprezę

2.

Aktywny udział w pracy na rzecz klasy, szkoły (mikołajki, wigilia, gazetka szkolna itp.). Praca na rzecz pracowni przedmiotowych.

5-10

Każdorazowo

3.

Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły np. samorząd szkolny, gazetka szkolna, szkolny klub europejski, szkolna strona internetowa itp. działalność w organizacjach, Praca na rzecz innych, działalność charytatywna, wolontariat.

5-20

Każdorazowo

4.

Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

5

Każdorazowo

5.

Strój galowy podczas uroczystości szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości patriotyczne itp.)

5

Każdorazowo

6.

Zbiórka surowców wtórnych ( np zakrętki)

5

Za udział w akcji

DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ

1.

Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę osobistą i nienaganne maniery.

15-30

Na koniec okresu

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB

1.

Udokumentowana pomoc kolegom:

-w nauce pod nadzorem nauczyciela

-pomoc koleżeńska w sytuacjach nietypowych

10-30

Na koniec okresu

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

1.

Uczeń jest zawsze schludnie, skromnie i stosownie ubrany

10

Na koniec okresu

2.

Okazywanie szacunku innym osobom, pracownikom szkoły i uczniom

5-10

Na koniec okresu

 

 

Inne, niewymienione zachowania

5-10

Każdorazowo

 

 

 

Tabela 3 Uczeń otrzymuje punkty ujemne za:

 

Punkty ujemne

Ilość

Częstotliwość

oceny

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1.

Ucieczka z zajęć edukacyjnych

-5

Za każdą godzinę nieusprawiedliwioną

2.

Nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia lekcyjne

-2

Za każde spóźnienie

3

Opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych

-10

Każdorazowo

4.

Niewypełnienie obowiązków dyżurnego klasowego

-1

Każdorazowo

5.

Przetrzymywanie książek z biblioteki szkolnej

-5

Na koniec okresu

6.

Niesamodzielne wykonywanie zadań w czasie przerw i lekcji

-5

Każdorazowo

 

7.

Przeszkadzanie na lekcji

-5;

-10

Każdorazowo

8.

Brak zmiany obuwia na zajęciach wychowania fizycznego

-3

Każdorazowo

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

1.

Palenie papierosów w szkole i poza szkołą oraz przebywanie w obecności palących uczniów traktowane jest jak palenie

-50

Każdorazowo

2.

Niestosowne zachowanie na terenie szkoły (świetlica, stołówka, biblioteka)

-5

Każdorazowo

3

Spożywanie napojów, jedzenie w czasie lekcji, żucie gumy

-2

Każdorazowo

 

4.

Zaśmiecanie otoczenia, plucie

-10

Za każdy incydent

5.

Niewywiązywanie się z przydzielonych obowiązków

-5;

-30

Każdorazowo

6.

Fałszowanie dokumentów

-50

Za każdy incydent

7.

Kłamstwo

-15

Każdorazowo

8.

Niewykonanie polecenia nauczyciela

-10

Każdorazowo

9.

Korzystanie z telefonu i sprzętu elektronicznego (smartfon, smartwach, odtwarzacz mp3, mp4, głośniki, słuchawki) na terenie szkoły

-10

Każdorazowo

10.

Kolczyki w innych miejscach niż uszy, przesadny makijaż, tipsy, tatuaże, farbowane włosy, pasemka na włosach

-5;

-10

Każdorazowo

11.

Wniesienie odzieży wierzchniej (kurtek, ocieplaczy, bezrękawników) do klasy w okresie działalności szatni szkolnej.

-5

Każdorazowo

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

1.

Niewłaściwe zachowanie podczas apeli, uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez sportowych

- nieusprawiedliwiona nieobecność

-10

 

-20

Każdorazowo

2.

Brak stroju galowego

-5

Każdorazowo

DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ

6.

Używanie wulgarnych słów, gestów

-5

Każdorazowo

7.

Kradzież, wymuszanie pieniędzy

-50

Każdorazowo

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB

1.

Agresja fizyczna, psychiczna, przemoc rówieśnicza, bójki uczniowskie

-25

Za każdy incydent

2.

Zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu własnemu i innych

- 50

Za każdy incydent

3.

Picie i posiadanie alkoholu, zażywanie lub posiadanie narkotyków w szkole i poza szkołą

-50

Każdorazowo

4.

Niszczenie mienia szkolnego

Np: wybicie szyby, zniszczenie np. plakatu,
pomocy dydaktycznych itp.

 

-10

 

Każdorazowo

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

1.

Nieuszanowanie cudzej własności

-10

Każdorazowo

2.

Niewłaściwe zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, kolegów lub innych osób

-5

-10

Każdorazowo

3.

Niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych i religijnych

-10

Każdorazowo

 

 

Inne, niewymienione zachowania

-1;

-10

Każdorazowo

 

Przy każdym kryterium może być przyznana:

1.

Pisemna nagana wychowawcy

-30

Każdorazowo

2.

Pisemna nagana Dyrektora Szkoły

-100

Każdorazowo

3

Konflikt z prawem

-150

Każdorazowo

 

Uczeń, który :

- otrzymał naganę wychowawcy nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra.

- otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna,

- otrzymał łącznie więcej niż 30 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej,

- wszedł w konflikt z prawem nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.

 


Skrzynka Zaufania Szkoła Pilotażu Programowania
Strona BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Facebook Szkoły Podstawowej nr 1
Projekty Unijne i inne
Certyfikat portalu Kidprotect
I miejsce w konkursie VI 2005 w kategorii Strony edukacyjne
I miejsce w konkursie IX 2002


Przydatne linki

Gmina Sulechów
SDK

Pogoda dla:
   Sulechowa
   Zielonej GóryLicznik Odwiedzin

monitoring pozycji