header photo

1. Wizja szkoły:

 • uczeń otwarty, posiadający nawyk zdobywania wiedzy,
 • uczeń potrafiący samodzielnie podejmować zadania w życiu społecznym i publicznym kraju,
 • uczeń przestrzegający prawidłowych stosunków międzyludzkich i ogólnie przyjętych norm,
 • uczeń będący wartościowym człowiekiem,
 • uczeń wrażliwy na piękno, dbający o środowisko naturalne,
 • uczeń odpowiedzialny,
 • szkoła funkcjonalna, elastyczna, przyjazna uniom i rodzicom,
 • szkoła współpracująca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
 • nauczyciel w pełni usatysfakcjonowany z wykonywanego zawodu.

2. Misja szkoły:
 • tworzenie warunków do rozwijania osobowości, własnej wartości i zainteresowań,
  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny i decyzje,
  uświadamianie potrzeby integracji międzynarodowej w warunkach współczesnego świata,
  rozwijanie poczucia odpowiedzialności za rodzinę i umacnianie więzi międzyludzkich,
  stworzenie warunków do uzyskania niezbędnej pomocy w sytuacjach zagrożenia ,
  współpraca ze środowiskiem lokalnym,
  integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny,
  podkreślanie znaczenia wartości narodowych i tradycji regionalnych.

3. Cele główne i szczegółowe szkoły:

Cele główne
Cele szczegółowe
Stworzenie możliwości do pełnego rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, duchowym oraz tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności uczniów - rozwijanie twórczego działania uczniów,
- umożliwianie dostępu do wszelkich form działalności kulturalnej,
- stworzenie poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia i poszanowania godności dziecka,
- angażowanie uczniów w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
- nabywanie umiejętności komunikowania się,
- stworzenie warunków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
- uświadomienie potrzeby planowania czasu przeznaczonego na naukę, odpoczynek i zabawę,
- wskazywanie zagrożeń związanych z cywilizacją,
- budzenie wrażliwości ucznia na los drugiego człowieka,
- kształtowanie refleksyjnej postawy wobec piękna natury,
- kształtowanie świadomości moralnej uczniów,
- wskazywanie właściwych wzorów dla wszechstronnego rozwoju moralnego ucznia,
- kształtowanie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym,
- uświadomienie konieczności poszukiwania prawdziwych wartości.
Koordynacja działań szkoły ze środowiskiem, wspieranie wychowawczej roli rodziny. - współdziałanie z instytucjami uczestniczącymi w wychowaniu dziecka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rejonowy, Opieka Społeczna, Komisja Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Policja, PCK, Kościoły,
- rozpoznawanie i współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka:
a) organizowanie spotkań z rodzicami,
b) ukazanie miejsca dziecka w społeczeństwie i rodzinie,
c) poznawanie najczęstszych przyczyn konfliktów w rodzinie i wypracowywanie wspólnych metod przeciwdziałania im,
d) przeciwdziałanie przemocy,
e) przeciwdziałanie uzależnieniom, demoralizacji i czynom przestępczym,
f) włączanie rodziców w życie szkoły,
g)wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną,
h) wdrażanie do przestrzegania norm moralnych i społecznych,
i) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za rodzinę,
j) ukazywanie znaczenia tradycji i wartości rodzinnych w życiu osobistym człowieka,
k) kształtowanie uczuć i emocji, uczciwości, pracowitości, pozytywnego myślenia, zaufania, odpowiedzialności, empatii i asertywności,
l) wspólne wypracowanie postaw tolerancji,
ł) ukazywanie potrzeby atmosfery dialogu i zaufania wychowujących i wychowywanych,
m) uświadamianie negatywnego wpływu mediów (bulwarowa prasa, filmy pełne przemocy).
Podkreślenie znaczenia wartości narodowych i tradycji regionalnych - wzbudzanie szacunku do symboli narodowych,
- uświadamianie roli tradycji regionu i szkoły,
- podkreślanie roli i wartości dziedzictwa kulturowego.
Skrzynka Zaufania Szkoła Pilotażu Programowania
Strona BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Facebook Szkoły Podstawowej nr 1
Projekty Unijne i inne
Certyfikat portalu Kidprotect
I miejsce w konkursie VI 2005 w kategorii Strony edukacyjne
I miejsce w konkursie IX 2002


Przydatne linki

Gmina Sulechów
SDK

Pogoda dla:
   Sulechowa
   Zielonej GóryLicznik Odwiedzin

monitoring pozycji